Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο αυτό μαζί με τον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε πλήρως κάτι από το περιεχόμενο των πιο πάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή ή με τα κατά τόπους κεντρικά γραφεία της Εταιρείας μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Προβολή εγγράφου