Όροι προσφοράς υπηρεσιών/εξυπηρετήσεων

Η εταιρεία SPEED FIRE TOWING SERVICES LTD (η οποία για σκοπούς του παρόντος θα καλείται «η Εταιρεία») θα παρέχει έναντι συνδρομής στο όχημα που καθορίζεται στον επισυνημμένο πίνακα τις πιο κάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις με τους ακόλουθους όρους:

 1. Παρερχόμενες υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις εκ μέρους της Εταιρείας

α. Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής / Τεχνικής Βοήθειας στο καθορισμένο όχημα εξαιρουμένων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους για τα οποία θα προσφέρονται μόνο Άμεσες Υπηρεσίες Οδικών Ατυχημάτων.

β. Άμεσες Υπηρεσίες Οδικών Ατυχημάτων

2. Όροι υπηρεσιων/εξυπηρετήσεων

α. Υπηρεσίες Άμεσης Οδικής / Τεχνικής Βοήθειας στο καθορισμένο όχημα του συνδρομητή, (εξαιρουμένων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων μεικτού βάρους για τα οποία θα προσφέρονται μόνο Άμεσες Υπηρεσίες Οδικών Ατυχημάτων) ήτοι: άμεση παροχή οδικής/ τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ασφάλιση οχήματος για βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο καθορισμένο όχημα συνεπεία της ρυμούλκησης και/ή των παρεχομένων υπηρεσιών εξ' υπαιτιότητας της Εταιρείας μέχρι €8,000.
 • Ρυμούλκηση σε συνεργείο αυτοκινήτων επιλογής του συνδρομητή.
 • Επιδιόρθωση του καθορισμένου οχήματος στο δρόμο εφόσον τούτο είναι εφικτό.
 • Αλλαγή ελαστικού του καθορισμένου οχήματος.
 • Ξεκίνημα του καθορισμένου οχήματος (Μπαταρία), και

β. Άμεσες Υπηρεσίες Οδικών Ατυχημάτων ήτοι: Άμεση μετάβαση στη σκηνή του ατυχήματος και συμπλήρωσηεντύπου απαίτησης εξασφαλίζοντας τα ακόλουθα:

 • Φωτογραφίες της σκηνής του ατυχήματος
 • Φωτογραφίες των ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων
 • Φωτογραφίες των τίτλων εγγραφής και των πιστοποιητικών ασφάλισης των εμπλεκομένων οχημάτων καθώς και των αδειών οδηγών των εμπλεκομένων οχημάτων.

Αναγραφή όλων των στοιχείων των μαρτύρων (όνομα, επώνυμο, αριθμό ταυτότητας διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) λεπτομέριες ατυχήματος και ενημέρωση για τραυματισμούς.

3. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις πιο πάνω υπηρεσίες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την απόσταση, τις κυκλοφοριακές, καιρικές ή άλλες συνθήκες.

4. Αν η βλάβη διορθώνεται με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο της Εταιρείας τότε τη διορθώνει και θέτει το καθορισμένο όχημα σε κίνηση. Αν η βλάβη δεν διορθώνεται επί τόπου η Εταιρεία θα μεταφέρει το καθορισμένο όχημα με ειδικό όχημα στο συνεργείο προτίμησης του συνδρομητή εντός της επαρχίας του.

5. Οι πιο πάνω υπηρεσίες παρέχονται στον συνδρομητή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και όλες τις μέρες του χρόνου συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργειών σε όλη την έκταση του εδάφους που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε περίπτωση όμως που χρειαστεί επί τόπου επιδιόρθωση του καθορισμένου οχήματος και θα απαιτηθεί η τοποθέτηση ανταλλακτικών ή υλικών ή καυσίμων θα γίνεται ανάλογη χρέωση από την Εταιρεία και ο συνδρομητής υποχρεούται όπως προβαίνει στην άμεση εξόφλησή της.

6. Για την παροχή των υπηρεσιών ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να τηλεφωνεί στην Εταιρεία και να αναφέρει τον αριθμό εγγραφής του καθορισμένου οχήματος, το ακριβές σημείο που έχει ακινητοποιηθεί και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θα του ζητηθούν για διευκόλυνση της εξυπηρέτησης του.

7. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής εγκαταλείψει το καθορισμένο όχημα του η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια προσωπικών αντικειμένων του συνδρομητή από το όχημα ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία ή απώλεια υποστεί αυτό.

8. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν έχει τακτοποιημένη την συνδρομή του η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο καθορισμένο όχημα.

9. Ο συνδρομητής δικαιούται κατά την διάρκεια της ισχύος της συμφωνίας αυτής να ζητήσει γραπτώς όπως οι υπηρεσίες προφέρονται σε άλλο όχημα που θα δηλώσει ο ίδιος αντί του ανωτέρω καθορισμένου οχήματος χωρίς την καταβολή νέας συνδρομής για τον εναπομείναντα χρόνο της συμφωνίας. Η Εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες της μόνο για το εκάστοτε καθορισμένο όχημα.

10. Σε περίπτωση που το καθορισμένο όχημα ακινητοποιηθεί και ο συνδρομητής δεν καλέσει την Εταιρεία για βοήθεια αλλά οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εταιρεία, τότε η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στον συνδρομητή ή σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο που θα έχει προσφέρει τέτοια υπηρεσία.

11. Σε περίπτωση που το καθορισμένο όχημα υποστεί ζημιά συνεπεία της ρυμούλκησης και/ή των παρεχομένων υπηρεσιών εξ’ υπαιτιότητας της Εταιρείας τότε η Εταιρεία θα αποζημιώσει το συνδρομητή για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το καθορισμένο όχημα.

12. Σε περίπτωση που η βλάβη του καθορισμένου οχήματος δεν επιδιορθώνεται επί τόπου εναπόκειται στην κρίση της Εταιρείας για το ποιο μέσο θα χρησιμοποιήσει για την μεταφορά του. Εάν για το καθορισμένο όχημα θα απαιτηθεί ρυμούλκηση με ειδικό όχημα (ανυψωτήρα, ειδικό ρυμουλκό κτλ.) που δεν διαθέτει η Εταιρεία τότε αυτή θα μεριμνήσει για λογαριασμό του συνδρομητή για εξεύρεση ειδικού οχήματος με έξοδα του ιδίου.

13. Σε περίπτωση δυσμενών συνθηκών (πλημμύρες, χιόνια, πάγοι, ομίχλη, κατολισθήσεις, σεισμοί, κομμένοι ή χαλασμένοι δρόμοι και άλλες παρόμοιες συνθήκες) η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει της υπηρεσίες της νοουμένου ότι αυτό θα είναι αντικειμενικά εφικτό.

14. Κατά την διάρκεια μεταφοράς του καθορισμένου οχήματος παρέχεται η δυνατότητα στον οδηγό της Εταιρείας εφόσον είναι δυνατόν, να εξυπηρετεί και άλλα οχήματα συνδρομητών που υπέστησαν βλάβη και βρίσκονται στη διαδρομή του.

15. Εάν το καθορισμένο όχημα κατά τον χρόνο που θα χρειαστεί ρυμούλκηση μεταφέρει φορτίο, εναπόκειται στην απόλυτη κρίση της Εταιρείας να αποφασίσει εάν θα το ρυμουλκήσει με το φορτίο του ή όχι. Σε περίπτωση που η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της αποφασίσει ότι το καθορισμένο όχημα θα πρέπει να ρυμουλκηθεί χωρίς το φορτίο του τότε αυτή θα βοηθήσει τον συνδρομητή να εξεύρει ο ίδιος με δική του δαπάνη κατάλληλο όχημα για μεταφόρτωση και μεταφορά του φορτίου του.

16. Εάν το καθορισμένο όχημα ακινητοποιηθεί στην επαρχία που έχει την κατοικία του ο συνδρομητής (όπως αύτη υποδεικνύεται από την τελευταία γνωστή διεύθυνση που δήλωσε ο συνδρομητής στην Εταιρεία) η Εταιρεία έχει υποχρέωση να το μεταφέρει σε συνεργείο εντός της επαρχίας αυτής. Εάν ο συνδρομητής θέλει να το μεταφέρει σε άλλη επαρχία τότε χρεώνεται ο ίδιος την μεταφορά.

17. Η εξυπηρέτηση όλων των συνδρομητών θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο λήψεως της κλήσης.

18. Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ της συμφωνίας αυτής ανεξαρτήτως αιτίας νοουμένου όμως σε τέτοια περίπτωση θα επιστρέψει στον συνδρομητή το ποσό που αναλογεί μέχρι την λήξη της.

19. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό τον πρωθύστερο όρο (condition president) ότι το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση και σε πλήρη λειτουργία.

20. Η ισχύ της συμφωνίας αυτής είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα από χρόνο σε χρόνο νοουμένου ότι θα προκαταβάλλεται από τον συνδρομητή το εκάστοτε καθοριζόμενο ετήσιο ποσό συνδρομής προς την Εταιρία.

21. Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος να τερματίσει τη συμφωνία αυτή και/ή να απαιτήσει νόμιμες αποζημιώσεις για βλάβες που θα υποστεί.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν θα προσφέρονται υπηρεσίες από την Εταιρεία εάν:

 1. ο συνδρομητής δεν έχει μαζί του πιστοποιητικό ασφάλισης ή καλυπτικό σημείωμα.

2. το καθορισμένο όχημα χρειάζεται περαιτέρω μετακίνηση από συνεργείο σε συνεργείο ή από την κατοικία του σε συνεργείο εάν αυτός είχε επιλέξει να μεταφερθεί το καθορισμένο όχημα στην κατοικία του αντί σε συνεργείο.

3. κατά τον χρόνο της βλάβης το καθορισμένο όχημα συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας ή επιδείξεις.

4. ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή άλλων ουσιών και δεν είναι σε θέση να οδηγήσει το καθορισμένο όχημα νοουμένου ότι αυτό δεν έχει βλάβη.

5. η Εταιρεία δεν έχει τα κλειδιά του καθορισμένου οχήματος που έχει ακινητοποιηθεί με συνέπεια η μεταφορά να μην είναι εφικτή.

6. το καθορισμένο όχημα έχει υποστεί βλάβη πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου ή την ανανέωση και δεν έχει επιδιορθωθεί ή το καθορισμένο όχημα ήταν ακινητοποιημένο πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου.

7. ο συνδρομητής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το ακριβές σημείο ακινητοποίησης του καθορισμένου οχήματος.

8. το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε αστυνομικό σταθμό ή αλλού λόγω τροχαίας ή άλλης παράβασης και όχι λόγω ατυχήματος ή βλάβης.

9. οι συνδρομητές καλύπτονται με ασφάλεια Motor Trade. Σε τέτοια περίπτωση προσφέρονται μόνο Άμεσες Υπηρεσίες Οδικών Ατυχημάτων.

10. ακινητοποιηθεί το καθορισμένο όχημα λόγω βλάβης ελαστικού και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του για οποιοδήποτε λόγο (πχ σφιχτές βίδες, έλλειψη εφεδρικού τροχού, ξεφούσκωτος εφεδρικός τροχός κλπ). Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία θα μεταφέρει το καθορισμένο όχημα στο πλησιέστερο συνεργείο επιδιόρθωσης ελαστικών. Εάν ο συνδρομητής επιθυμεί να μεταφέρει το καθορισμένο όχημα σε δικό του συνεργείο επιδιόρθωσης ελαστικών το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το πλησιέστερο τότε αυτός θα χρεωθεί την μεταφορά.

11. το καθορισμένο όχημα βρίσκεται πέραν της οδού, χαντάκια, χαράδρες, αλυκές, άμμο, χωματόδρομο χωράφια, γκρεμούς, ανώμαλους ή δύσβατους δρόμους.

12. το καθορισμένο όχημα βρίσκεται σε κλειστούς ή στενούς χώρους, υπόγεια ή πολυόροφους χώρους στάθμευσης που δεν επιτρέπουν την προσέγγιση του ρυμουλκού καθώς επίσης και όταν η προσέγγιση του δεν είναι δυνατή λόγω άλλων εμποδίων.

13. Το όριο εξυπηρετήσεων ορίζεται ως ακολούθως:

 • Στις τρεις (3) για ετήσια συμβόλαια
 • Στις δύο (2) για εξάμηνα συμβόλαια
 • Στην μία (1) για συμβόλαια με διάρκεια κάτω των έξι μηνών
 • Μέγιστος αριθμός εξυπηρετήσεων για κάθε έτος, τρεις (3).

Δεν υπάρχει περιορισμός στις κλήσεις που αφορούν περιστατικά από ατύχημα ή αντικατάσταση ελαστικού.

Για την

SPEED FIRE TOWING SERVICES LTD