27 Μάι 2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2021

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 11 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα ψηφίσματα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

(α) ΟΠΩΣ η Εταιρεία εκδώσει 99.999.206 δικαιώματα σε προτιμησιακή βάση (τα «Δικαιώματα») σε όλους τους εγγεγραμμένους μετόχους της Εταιρείας όπως αυτοί θα εμφανιστούν στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, για την άντληση ποσού έως €2.000.000. Τα Δικαιώματα θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν κατ’ αναλογία ενός Δικαιώματος για κάθε υφιστάμενη συνήθη μετοχή. Κάθε 3 Δικαιώματα που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε 4 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 στην τιμή άσκησης €0,015 η κάθε μία. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι και 133.332.274 συνήθεις μετοχές σε τιμή €0,015 η κάθε μία οι οποίες θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων∙ και

(γ) ΟΠΩΣ, στο βαθμό που μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων οποιαδήποτε Δικαιώματα δεν ασκηθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται κατά τη διακριτική ευχέρεια του να προβεί στη διάθεση των μετοχών που αναλογούν σε Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν, με τον πλέον ωφέλιμο για την Εταιρεία τρόπο.

(δ) ΟΠΩΣ με την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δικαιωμάτων εγκρίνεται η αποποίηση των δικαιωμάτων προτίμησης που μπορεί να έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας με βάση το νόμο και/ή σύμφωνα με το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας και/ή άλλως πως σε σχέση με την έκδοση και παραχώρηση μέχρι 166.666.666 πλήρως πληρωθείσων συνήθων μετοχών της Εταιρείας στον κ. Μάριο Κουτσουκούμνη έναντι συνολικού τιμήματος μέχρι €2.500.000 (δηλ. σε τιμή €0,015 ανά μετοχή) και το Διοικητικό Συμβούλιο δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδώσει και να παραχωρήσει μέχρι 166.666.666 πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές στον κ. Μάριο Κουτσοκούμνη σε τιμή έκδοσης €0,015 ανά μετοχή.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως το Καταστατικό της εταιρείας τροποποιηθεί ως ακολούθως:

Α. Με την προσθήκη της πιο κάτω παραγράφου ως άρθρο 5Α:

5Α) Τηρουμένων των προϋποθέσεων των άρθρων 57Α και 57Δ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, η Εταιρεία με ειδικό ψήφισμα, θα δύναται να αποκτά δικές της μετοχές είτε άμεσα είτε μέσω άλλου προσώπου το οποίο θα ενεργεί επ’ ονόματι του, αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας.

Β. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 40 με την πιο κάτω παράγραφο:

40) Όλες οι γενικές συνελεύσεις με εξαίρεση τις ετήσιες γενικές συνελεύσεις θα ονομάζονται έκτακτες γενικές συνελεύσεις και η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα διεξαγωγής τους μέσω οποιουδήποτε διαδικτυακού προσφερόμενου μέσου και/ή μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν απόφασης προς τούτο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Με την προσθήκη της πιο κάτω στο τέλος της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 42 :

42) Οποιαδήποτε ειδοποίηση της Εταιρείας προς τους μετόχους και/ή οποιοδήποτε άλλο άτομο δικαιούται να παραστεί στις Συνελεύσεις της Εταιρείας, θα δύναται να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην τελευταία γνωστοποιηθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του. Στην περίπτωση αποστολής ειδοποίησης για Ετήσια Γενική Συνέλευση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Εταιρεία θα αποστέλλει μαζί αντίγραφο των εξελεγμένων λογαριασμών της Εταιρείας, οι οποίοι θα τεθούν προς ψήφιση στην αναφερόμενη στην ειδοποίηση Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τόσο στις Ετήσιες όσο και στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις η συγκεκριμένη ειδοποίηση είναι δυνατό να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο θα σχετίζεται με τα προς συζήτηση θέματα, όπως αυτά θα καθορίζονται στην εκάστοτε ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

Δ. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 61 με την πιο κάτω παράγραφο:

61) Το διοριστήριο με το οποίο διορίζεται αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος, το πληρεξούσιο έγγραφο ή άλλη εξουσιοδότηση, αν υπάρχει, σύμφωνα με την οποία υπεγράφη θα παραδίδεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας το αργότερο 48 ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε η συγκρότηση της συνέλευσης ή η εξ αναβολής συνέλευση, στην οποία το πρόσωπο που κατονομάζεται στο διοριστήριο προτίθεται να ψηφίσει, ή, στην περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, όχι λιγότερο από 24 ώρες πριν από το χρόνο που ορίζεται για να γίνει ψηφοφορία και αν υπάρξει παράλειψη το διοριστήριο εκπροσώπου ή αντιπροσώπου δεν θεωρείται ως έγκυρο. Στην περίπτωση που σε ειδοποίηση για συνέλευση αναφέρεται το δικαίωμα του μετόχου για αποστολή του διοριστήριου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε νοουμένου ότι αυτό λαμβάνεται από την Εταιρεία στην αναφερόμενη στην ειδοποίηση ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα που ορίστηκε η συνέλευση, τότε θα θεωρείται έγκυρο διοριστήριο, ως να είχε παραδοθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας.

Ε. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 92 με την πιο κάτω παράγραφο:

92. Οι σύμβουλοι δύνανται να συνέρχονται για τη κατανομή εργασίας, να αναβάλλουν, και να ρυθμίζουν τις συνεδριάσεις τους, όπως αυτοί θεωρούν ορθό. Οι συνεδριάσεις των συμβούλων θα μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης και/ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ο εκτελεστικός διευθυντής της Εταιρείας ήθελε αποφασίσει. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θα αποφασίζονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. Σύμβουλος δύναται, κι ο γραμματέας κατόπι αίτησης ενός συμβούλου οφείλει να συγκαλεί, σε οποιοδήποτε χρόνο συνεδρίαση των συμβούλων. Ειδοποίηση για τέτοια συνεδρία μπορεί να δίνεται μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Δεν είναι απαραίτητο να δίνεται ειδοποίηση για συνεδρίαση συμβούλων σε οποιοδήποτε σύμβουλο ο οποίος κατά τον εκάστοτε χρόνο απουσιάζει εκτός Κύπρου.

Δάνης Κληριώτης

Εκτελεστικός Σύμβουλος

Τελευταία

12 Ιούλ 2024

Προσωρινό ωράριο 15 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2024, το ωράριο της Εταιρείας θα είναι το …

26 Ιούν 2024

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2024

Kατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, εγκρίθηκε …

26 Ιούν 2024

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2024

Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ», η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και …