18 Μάι 2022

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία ») η οποία θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στην οδό Αθαλάσσας 165, Αννα Μαρία Court, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022, και ώρα 10:30 π.μ.

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19). Η Εταιρεία θα επιδιώξει τη διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με όσο το δυνατόν πιο ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας, κανονισμών και οδηγιών σε σχέση με τον Κορωνοϊό (COVID-19) κατά το χρόνο της συνέλευσης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας.
  2. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
  3. Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
  4. Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
  5. Οποιονδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σημειώσεις:

  1. Oποιοσδήποτε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, που μπορεί να μην είναι μέτοχος, για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το έγγραφο με το οποίο διορίζεται ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Αθαλάσσας 165, Αnna Maria Court, 2024 Στρόβολος, Τ.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το πληρεξούσιο θα θεωρείται άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.
  2. Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία), είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου και να υπογράφεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.
  3. Σε περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα του εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Τάκης Αντωνίου

(Γραμματέας)

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2022

Τελευταία

10 Νοέ 2023

Η Minerva Insurance στηρίζει την Εκστρατεία 'Μαζί Μπορούμε Να Πάμε Μακριά'

Η Minerva Insurance ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη συνεχή της δέσμευση στην εκστρατεία διαρκείας 'Μαζί Μπορούμε Να Πάμε Μακριά' για τρίτη …

24 Οκτ 2023

Αναβάθμιση Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων - mi accidentplan

Στη Minerva Insurance, πάντα αναζητούμε τρόπους για να προσφέρουμε ποιοτική Ασφάλεια και έτσι ανακοινώνουμε το Αναβαθμισμένο Σχέδιο Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων …

03 Οκτ 2023

miplace express - Η Νέα Εποχή Ασφάλισης Κατοικίας!

Κατανοώντας τη σημασία της Ασφάλισης Κατοικίας και θέλοντας να ικανοποιήσουμε τις ολοένα αυξημένες σύγχρονες ανάγκες, στη Minerva Insurance προσφέρουμε την …